Phiếu thu thập thông tin Publisher có nhu cầu nhận lại chứng từ thuế bản cứng năm 2021